Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BCN-CODE95

Algemene voorwaarden 2013

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en opleidingen die door B.C.N. worden verzorg

Aanmelding
Aanmelding voor een cursus kan telefonisch, per mail, of persoonlijk.
2. Inschrijfformulieren dienen volledig ingevuld en ondertekend te worden door de kandidaat.
3. Bij inschrijving via een bedrijf dient een bevoegd persoon tevens akkoord te geven d.m.v. een handtekening en/of  bedrijfsstempel.
4. B.C.N. kan, zonder opgaaf van reden(en), cursisten afwijzen.

Cursussen
7. BCN-CODE95 verzorgt de cursus overeenkomstig de in zijn documentatie en/of offerte omschreven methoden.
8. BCN-CODE95 draagt zorg voor het bij de opleiding behorend eventuele lesmateriaal. 

Annulering cursussen en of opleidingen
9. Annulering van de inschrijving voor een theoretische opleiding is mogelijk tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus. In dit geval zal een vergoeding voor reservering van een cursusplaats, administratiekosten en het examengeld in rekening worden gebracht.
10. Indien een cursist niet op de opleiding verschijnt zonder aan punt 9. te hebben voldaan, wordt het gehele cursusgeld en examengeld in rekening gebracht.
11. Bij onvoldoende deelname aan een cursus heeft BCN-CODE95 het recht de cursus te annuleren.

 Annulering algemeen
13. Annuleren dient persoonlijk of telefonisch (niet via sms of e-mail) tijdens kantoortijden van BCN-CODE95 te gebeuren. Annuleren kan enkel via het kantoor van de vestiging van BCN-CODE95 Annuleren via de instructeur of docent is niet mogelijk. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet gerekend als werkdagen.
14. BCN-CODE95 heeft het recht om de opleidingen te verplaatsen.

Betaling

15. Betaling dient vooraf aan de cursus of opleiding geschieden.
16. Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, behoudt BCN-CODE95 zich het recht om de besproken opleiding of cursus te annuleren, en om 10% van het factuurbedrag te factureren als zijnde administratie kosten.
19. Indien de cursist in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan BCN-CODE95 de vordering ter  incasso uit handen geven aan een derde. BCN-CODE95 is dan gerechtigd om het bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtigde als de buitengerechtelijke kosten.
22. Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
23. De cursist dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en alle voor de betreffende opleiding wettelijk verplichte documenten bij zich te dragen.
25. Indien een cursist slechts een gedeelte van de opleiding waarvoor hij/zij heeft ingeschreven heeft bijgewoond, zal geen restitutie van cursus gelden plaatsvinden.
26. BCN-CODE95 volgt m.b.t. de examen aanvraag de regels van het desbetreffende exameninstituut.
27. Indien een cursist zich te laat voor een examen afmeldt, te laat op een examen verschijnt of in het geheel niet aanwezig is, zal het volledige examengeld worden berekend. Annulering van theorie examens t.b.v. beroepsopleidingen is niet mogelijk.
28. Wanneer een examen of toets buiten de schuld van BCN-CODE95 geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld bij het niet in het bezit hebben van een geldig legitimatiebewijs op de dag van het examen, vindt er geen restitutie  plaats van reeds betaalde examengelden.

Aansprakelijkheden
30.Indien de cursist tijdens de opleiding niet aan alle wettelijke eisen heeft voldaan, zullen daaruit voortvloeiende bekeuringen, schades en aansprakelijkheden op de cursist worden verhaald.
31. BCN-CODE95 ziet af van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij ongevallen, overtredingen en daaruit voortvloeiende claims alsmede letsel ontstaan gedurende een cursus of opleiding waarbij decursist voorafgaand aan de cursus reeds in het bezit is van alle wettelijk verplichte documenten om het tijdens de cursus gebruikte voertuig zelfstandig te mogen besturen. ( BIJVOORBEELD, V training ,Nascholing Beroepschauffeur, HNR, Rijstijl Analyse, bijles, etc)

Slotbepaling
Op alle geschillen tussen de cursist en BCN-CODE95 is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl de rechtbank te Eindhoven bevoegd is van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

Contactgegevens:

Henk van den Berg
Herdersveld 5
5665JK  Geldrop
GSM     06-52143551
Telefoon 040-8421893
BTW: NL112612775B01
KVK: 53474848

Referenties:

Verkeersschool Meurs
Verkeerschool Tilburg bv
Summa college Transport en Logistiek te Eindhoven
Aarts groep
Transportbedrijf Frans de Beer en zoon
Gebr. van Beers
J&M Transport
Opleiding groep bv de Panheel
Gielissen technische bedrijven b.v.

Wij zijn partner van:

Wij werken ook voor:

 

 

logo uwv